EGIS SPORTEGYESÜLET

Az EGIS Sportegyesületről röviden

Valamikor 1936 májusában, talán egy majális, baráti összejövetel résztvevői elhatározták, hogy legkedvesebb kedvtelésüket, jó hangulatú szórakozásukat ezen túl jól körülírható formában, szervezetten egy saját sportkörben valósítják meg. Megalakult a dr. Wander Sportkör, tagjai lettek azok a munkatárs elődeink, akik napi munkájuk után a legkellemesebb időtöltést és felüdülést a sportban találták meg.
"Annak idején az én eredményes működésem késztette az akkori vezetőséget, hogy a gyárban a dolgozók részére sportkör létesüljön. Először két teniszpálya állt rendelkezésre, turista szakosztály, sakkozó gárda, pingpongcsoport, majd a fizikai dolgozók részére munkahelyenként futballcsapatok. Én a műkorcsolyában, teniszben, gyeplabdában szerepeltem eredményesen." (Koutnyné Gallo Lucy)
"Sportkörünk elsőrendű célja az egészség ápolása - második célkitűzése szórakozás nyújtása - harmadik óhaja a versenyeredmények elérése" - írja az 1938. évi Majális Hírlap és az üdvözlések után így zárja köszöntőjét: "Munkában komolyság - szórakozásban jókedv" - ez most is vezérelvünk.
Az idő elteltével még több szakosztály jött létre, alakult át vagy szűnt meg (labdarúgás, röplabda, kosárlabda, asztaltenisz, természetjáró, evezős, teke, tenisz, sakk, atlétika, horgász, vitorlás, túrakerékpáros, aikido, hosszútávfutó, sportkörök).
Többször nevet is váltott a sportkör: Dr. Wander Sportkör (1936), Rákosfalvi Lombik, Budapesti Rákosfalvi Szikra, Budapesti Rákosfalvi Emergé-Egyesült Gyógyszer Sportklub, Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár Sportkör, EGIS Sportegyesület (1985).
Sportegyesületünkre és törekvéseire mindig jellemző volt, hogy vállalatunk dolgozói számára biztosított sportolási lehetőséget.

Forrás: Az EGIS Sportegyesület Krónikája (1986)


ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Egyesületünk számára kiemelt jelentőségű a nyitott és átlátható módon történő adatkezelés Annak érdekében, hogy biztosítsuk a tagok adatvédelemhez fűződő jogát, a szabályzatban leírjuk, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat.

1. Adatkezelő, adatkezelés
Adatkezelő, az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. Adatkezelő szervezet az EGIS Sportegyesület. Az egyesület elnökségének döntése értelmében adatkezelő a mindenkori elnök és a helyettese, a központi információk továbbításával megbízott személy kizárólag kivonatos adatokat kezelhet. Adatokat, papír alapon, illetve elektronikus adathordozón tároljuk. A papír alapú tagnyilvántartó lap tárolása kartoték rendszerben történik, helye SE használatában levő iroda bútorszéfje. A beérkezett adatok elektronikus feldolgozása, rendszerezése külső adathordozón történik, számítógépen csak a kivonatos adatokat tárolunk. A mindenkori elnök és helyettese számára biztosított a külső adathordozó, ezek biztonságos használatáért, tárolásáért személyi felelősséggel tartoznak.
Kijelentjük, hogy az EGIS Sportegyesület nem tartozik felelősséggel olyan személyes adatokért, melyeket a tagok különböző internetes hálózatokon közölnek, függetlenül attól, hogy az ott megjelenő információk az egyesületi élettel és tevékenységgel összefüggnek.

2. Az SE működéséhez szükséges adatok
- családi - és utónév, az arcképes igazolvánnyal megegyezően
- születési név
- születési hely
- születési dátum
- anyja neve
- elérhetőségi lakcím
- telefonszám
- email cím
- munkahely
- szakosztály
- alapszabály elfogadási nyilatkozat
- adatkezelési szabályzat tudomásulvétele
- adatlap kitöltésének dátuma

Kivonatos adatok a következőek:
- családi - és utónév, az arcképes igazolvánnyal megegyezően
- elérhetőségi lakcím
- email cím
-szakosztály

3. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye
A tagsági jogviszony létrejöttének elmaradása.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tartsunk a tagokkal és megfelelő tájékoztatást tudjunk adni az egyesület tevékenységéről. Személyes adataik kezelése a hozzájárulásán alapszik.

5. Az adatok tárolásának időtartama
Tagsági jogviszony megszűnésekor a személyes adatok törlésre kerülnek, ez alól kivételt képez a név és a a névhez kapcsolódó szakosztályi tagság, ezeket az adatokat külön megőrizzük.

6. Harmadik félnek átadható adatok
Az adatok nem hozzáférhetőek más személy vagy szervezet számára. Ez alól kivételt képeznek azok a sportszövetségek, ahol a versenyeken való részvétel feltételei között szerepel a szövetségi tagság is, ezen kívül még a különböző sportrendezvények nevezési feltételeihez szükséges adatokat továbbítjuk a szervezőnek. Az államigazgatási rendszeren belül működő és hatósági jogosítvánnyal rendelkező szervezeteknek, hivatalos kérésre kötelesek vagyunk a rendelkezésünkre álló adatokat kiadni.

7. A részünkre adatot átadó tag jogai
Az adatkezeléssel kapcsolatban a tagot a következőkben felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete,illetve a magyar adatvédelmi törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény) biztosítja.
A hozzáférés joga
Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk a tagról. Tag jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az egyesülettől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Tag továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból.
A helyesbítés joga
Tag jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a személyére vonatkozó pontatlan adatokat, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga

Tag jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Tag jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak a hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti, ha:
a) vitatja az adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséig;
b) az adatkezelést jogellenesnek ítéli, de ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását.
Panasztétel joga
Ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (06-1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 túrakerékpáros természetjáró aikikangen tenisz vitorlázás futball hosszútáfutó evezős kosárlabda asztalitenisz sportkörök